Gå til sidens indhold

Vælg et tema

Vælger du ikke et tema, vælger vi et for dig. Du kan efterfølgende skifte tema i footeren.


Fællesskab

Governance

Governancemodellen

Governancemodellen skal sikre, at styringen af samarbejdet og arbejdsgangene omkring designsystemet fungerer optimalt. Det skal blandt andet ske ved at:

  • Skabe rammerne for, at myndigheder og leverandører i fællesskab kan drøfte udvikling og forbedringer af systemet.
  • Sikre en udvikling af FDS, der er baseret på dialog og vidensdeling.

Samarbejdet omkring FDS bliver varetaget af tre organer og følger strukturen i governancemodellen:

  • Styregruppen leder samarbejdet og træffer de formelle beslutninger om udviklingen af FDS.
  • Samarbejdsforum deler erfaringer om brug af FDS og bidrager med udviklingsønsker.
  • FDS-teamet står for den daglige drift og videreudvikling af FDS.
Governancemodel Governancemodel
Billedet viser hvordan det Fælles Designsystem indgår i et større governance setup. Designsystemet understøttes og supporteres af et team, kaldet FDS team. Når de projekter, der anvender det Fælles Designsystem opdager en fejl, har ændringsønsker eller gerne ser noget tilføjet til systemet, så kan de melde det ind til FDS team via GitHub. FDS-teamet prioriterer opgaven ind i backloggen i forhold til den overordnede strategi og det gældende roadmap. Hvis de myndigheder, der anvender det Fælles Designsystem, har ønsker og behov som de gerne vil have FDS-teamet til at prioritere, kan de melde det ind via af Samarbejdsforum, hvor forummet laver en indstilling til Styregruppen, der vil behandle forespørgslen og enten afvise eller godkende det i henhold til den overordnede strategi. Godkender styregruppen Samarbejdsforums indstilling indsættes denne i roadmappet, der informerer FDS-teamets arbejde.

Styregruppe

Styregruppen er sammensat af ledelsesrepræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Styregruppen bliver betjent af FDS-teamet.

Styregruppen sætter retning og fremdrift i udviklingen af FDS og træffer de strategiske beslutninger om den videre udformning af designsystemet.

Som ledelsesorgan for udviklingen af FDS godkender styregruppen alle større ændringer i tidsplan og budget samt igangsættelsen af nye større initiativer. Fx godkender styregruppen nye udviklingsaktiviteter, som FDS-teamet indstiller.

Gennem sin prioritering af større opgaver sikrer og understøtter styregruppen de enkelte myndigheders forretningsmæssige behov i forhold til designsystemet.

Endelig behandler styregruppen alle indstillinger fra samarbejdsforummet og FDS-teamet.

Styregruppen afholder efter behov møder, som bliver indkaldt og afholdt af FDS-teamet.

Samarbejdsforum

Samarbejdsforum består af FDS-teamet og myndigheder, der anvender designsystemet. Myndigheder, som overvejer at anvende designsystemet, kan også deltage. I forummet sparrer vi om FDS og udviklingen fremadrettet.

FDS skal udvikle sig i samarbejde mellem myndigheder, og myndighederne skal opleve, at designsystemet i høj grad understøtter deres forretningsbehov. Møderne i samarbejdsforummet skal således skabe rum for vidensdeling og drøftelse på tværs af de myndigheder, der anvender designsystemet til udvikling af offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

I samarbejdsforummet har myndigheder og deres leverandører mulighed for at give input til det fælles designsystem gennem gensidige orienteringer, drøftelse og vidensdeling om erfaringerne med systemet. Dette kan blandt andet ske ved:

  • FDS-teamet eller en myndighed præsenterer større opdateringer og nyudviklinger af designsystemet til drøftelse i samarbejdsforummet, inden der bliver udarbejdet en indstilling til styregruppen. Samarbejdsforum har derigennem indflydelse på at udvikle FDS ved at kvalificere de emner, der viderestilles til styregruppen.
  • Hver myndighed kan selvstændigt via samarbejdsforummet foreslå en selvfinansiering af en ønsket ny-udvikling af FDS. FDS-teamet udarbejdet indstilling herom til styregruppen, som træffer endelig beslutning.

Samarbejdsforummet har ikke selvstændig beslutningskompetence og skal følge strategien for FDS. Forummet mødes som udgangspunkt 3-4 gange om året. Møderne faciliteres af FDS-teamet.

FDS-teamet

FDS-teamet varetager to primære funktioner:

  • Løbende drift og udvikling af FDS
  • Sekretariatsbetjening af styregruppen og samarbejdsforummet

Løbende drift og udvikling af FDS

FDS-teamet sørger for en stabil drift af FDS ved løbende at behandle indkomne fejl, opdateringer og mindre ændringsønsker.

FDS-teamet besvarer spørgsmål om det fælles designsystem. Spørgsmål om Virk eller borger.dk bliver videresendt til de to portaler til besvarelse.

Sekretariatsbetjening af styregruppen og samarbejdsforummet

FDS-teamet styrer beslutningsgangene omkring FDS og faciliterer styregruppen og samarbejdsforummet, blandt andet gennem indstilling om større opdateringer og nyudvikling.

Teamet afrapporterer desuden løbende om fremdrift og status på udviklingen af designsystemet til styregruppen.

Teamets sammensætning

FDS-teamet består af medarbejdere, fra hhv. Digitaliseringsstyrelsen/borger.dk og Erhvervsstyrelsen/Virk, der dedikerer en vis mængde tid til support, drift, videreudvikling og sekretariatsbetjening i FDS regi ugentligt. Teamet er udgjort af user experience designere og sekretariatsmedarbejdere, samt en product owner. Derudover er der tilknyttet en fast frontend-udvikler, der står for fejlrettelser og optimering af koden, udvikling af nye komponenter og dokumentationssiden samt teknisk support.